• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Các ngành nghề đào tạo

Kế toán doanh nghiệp

1. Thông tin chung về nghề:
Tên ngành: Kế toán doanh nghiệp
Mã ngành: 5340302
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên
Thời gian đào tạo: 2 năm
2. Mục tiêu cụ thể:
- Kiến thức
+ Nêu được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng;
+ Nêu được khái niệm, nguyên tắc, nội dung các tài khoản kế toán và phương pháp kế toán các phần hành kế toán cơ bản về vật tư, tài sản cố định, tiền lương và các khoản trích theo lương, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, các khoản đầu tư tài chính;
+ Nêu được phương pháp tính giá hàng tồn kho, tính giá thành, tính giá vốn; phương pháp lập các bảng kế toán tổng hợp; quy trình sử dụng phần mềm kế toán, quy trình thực hành kế toán doanh nghiệp;
+ Trình bày được các nội dung về chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng để hạch toán các phần hành kế toán cụ thể; trình tự và cách lập chứng từ kế toán, mở, ghi sổ và khóa sổ kế toán;
+ Nhận biết và nêu được cách sửa sai các lỗi cơ bản thường gặp khi sử dụng phần mềm kế toán;
+ Nêu được quy trình thực hiện kê khai thuế qua mạng;
+ Liệt kê được cơ sở số liệu để lập báo cáo tài chính: Bảng cân đối tài khoản, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính; lập các báo cáo thuế: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, tờ khai thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
-  Kỹ năng
+ Lập, tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý được chứng từ kế toán;
+ Tính được giá hàng tồn kho, giá thành, giá vốn, xác định được kết quả kinh doanh của doanh nghiệp;
+ Sử dụng được chứng từ để ghi được sổ kế toán chi tiết, tổng hợp liên quan đến nội dung công tác kế toán doanh nghiệp;
+ Thực hiện được việc mở sổ, khóa sổ kế toán, đối chiếu, tổng hợp được số liệu, lập được báo cáo tài chính;
+ Sử dụng được phần mềm kế toán, sửa được các sai sót cơ bản thường gặp khi sử dụng phần mềm kế toán, kê khai được thuế qua mạng;
+ Lập và phân tích được báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối tài khoản, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính;
+ Lập được báo cáo thuế và quyết toán được thuế gồm: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, tờ khai thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
+ Thu thập, tổng hợp và phân tích được số liệu kế toán phục vụ cho công tác quản trị tài chính doanh nghiệp;
+ Vận dụng được tin học văn phòng (Window, Word, Excel) phục vụ cho công tác chuyên môn;  
+ Có các kỹ năng mềm: Lắng nghe, thuyết trình, truyền thông, phát hiện và giải quyết vấn đề; làm việc độc lập, tổ chức và làm việc nhóm.
-  Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Có khả năng làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm.
+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn. Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện công việc của nhóm.
+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Có ý thức trách nhiệm trong công việc, trong sử dụng, bảo quản tài sản trong doanh nghiệp.
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp học sinh có năng lực đáp ứng yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm: Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán thanh toán; Kế toán tài sản cố định; Kế toán bán hàng; Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương; Kế toán chi phí tính giá thành; Kế toán tổng hợp.
4. Nội dung chương trình đào tạo:

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com