• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Biểu mẫu

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

09:45 | 31/07/2021
MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Năm: …………………….

 

I Thông tin cá nhân

1.Họ và tên*:………………………………………………………………………...

2. Ngày tháng năm sinh*:……………………………………………………………

3. Giới tính:                      Nam                    Nữ 

4. Trình độ văn hóa*:      THCS                 THPT  

5. Email:……………………………………………………………………………..

6. Điện thoại liên hệ*:……………………………………………………………….

7. Địa chỉ liên hệ*:…………………………………………………………………

8. Đối tượng ưu tiên (nếu có):……………………………………………………….

II Thông tin đăng ký học

9. Tên trường*: Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh            Mã số: TCD3001

10. Tên ngành/nghề học*:

- Ngành/nghề 1:    Mã ngành/nghề:   

Trình độ đào tạo:  Trung cấp               Cao đẳng    

- Ngành/nghề 2:    Mã ngành/nghề:   

Trình độ đào tạo:  Trung cấp               Cao đẳng    

- Ngành/nghề 3:    Mã ngành/nghề:   

Trình độ đào tạo:  Trung cấp               Cao đẳng    

                                                                 Hà Tĩnh, ngày … tháng … năm 20…

                                                                            NGƯỜI ĐĂNG KÝ

                                                                            ( Ký, ghi rõ họ tên )

Download file

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com