Tuyển dụng nghề May

Tuyển dụng cho các bạn học nghề May, kể cả các bạn đang học nếu có nhu cầu đi làm Nhà trường sẽ tạo điều kiện. Đăng ký tại Khoa Thương Mại - Du lịch. Cô Cảnh 0917 722 938

Thông báo liên quan