Trung tâm Huấn luyện An toàn & Kiểm định thiết bị

Trung tâm Huấn luyện An toàn và Kiểm định thiết bị là đơn vị được thành lập vào tháng 10/2014 trên cơ sở căn cứ Quyết định số: 2828/QĐ-UBND  ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Bổ sung, điều chỉnh Điều lệ Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh.

Trung tâm Huấn luyện An toàn và Kiểm định thiết bị có chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức Huấn luyện và cấp chứng nhận, chứng chỉ ATLĐ, VSLĐ cho tất cả các đối tượng theo Quy định tại Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về Huấn luyện ATLĐ, VSLĐ; Kiểm định các thiết bị như: Nồi hơi, Cầu thang cuốn,

1. Nhóm 1: Người làm công tác quản lý, bao gồm:

a) Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

c) Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức hành chính, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

2. Nhóm 2:

a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3. Nhóm 3:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục kèm theo Thông tư này (phụ lục I).

4. Nhóm 4:

Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

Các Quy định về Huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động:

1. Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH Quy định về Huấn luyện ATLĐ, VSLĐ: ĐỌC TẠI ĐÂY

2. Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. VSLĐ: ĐỌC TẠI ĐÂY

3. Quyết định số: 2828/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Trường: ĐỌC TẠI ĐÂY

4. Quyết định cấp phép Hoạt động Huấn luyện ATLĐ, VSLĐ (nhón 1 và nhóm 4):  ĐỌC TẠI ĐÂY

5. Quyết định cấp phép Hoạt động Huấn luyện ATLĐ, VSLĐ (nhóm 2, nhóm 3): ĐỌC TẠI ĐÂY

7. Mẫu chứng nhận Huấn luyện ATLĐ, VSLĐ:  XEM TẠI ĐÂY

Các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác An toàn lao động:

1. Côg văn số: 474- SLĐTBXH-VL--rà soát công tác huấn luyện ATVSLĐ
2. Kế hoạch Tuần lễ ATLĐ-VSLĐ-PCCN năm 2016 (Kế hoạch 41)

Các tài liệu tham khảo trong huấnluyên ATLĐ-VSLĐ:

1. Tài liệu An toàn lao động trong cơ khí
:
 BẤM ĐÂYT
HÔNG TIN LIÊN HỆ:
Trung tâm Huấn luyện An toàn & Kiểm định thiết bị
Phó Giám đốc:  Hoàng Đức Thị.  ĐT: 0912 487712
Email:   antoanlaodonghatinh@gmail.com