TIẾN TỚI ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Để triển khai thực hiện thành công kế hoạch năm 2020; chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Chi bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022 và các ngày lễ lớn trong năm 2020 tiến tới chào mừng 75 năm thành lập ngành, 14 năm ngày thành lập Trường, Ban chấp hành Chi bộ trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh phát động và hướng dẫn các đơn vị trong toàn Nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, thực hiện phong trào thi đua với mục đích và các nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU THI ĐUA

1. Động viên đội ngũ cán bộ viên chức (CBVC) và HS năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua “dạy tốt”, “học tốt”, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, đảm bảo chất lượng giáo dục, nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, cán bộ quản lý vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ V, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Chi bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2022,

2. Phát hiện nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ CBVC và học, các mô hình, công việc mới có tác động sâu sắc đến hiệu quả lao động, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của Trường trong giai đoạn tới; góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức chính trị của Nhà trường, đơn vị vững mạnh.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Triển khai thiết thực, hiệu quả chương trình “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020. Tạo sự chuyển biến tích cực về rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm cho  CBVC và HS.

2. Tập trung tăng cường các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020, bằng các giải pháp cụ thể như sau: khi có thông báo của Chính phủ đã kiểm soát được dịch Corona-19, phải đồng thời tập trung đẩy nhanh công tác tuyển sinh, tuyển lao động, tổ chức các hội nghị lao động việc làm, kết hợp tuyển sinh tại các trường THCS, đặc biệt là tuyển sinh HS THCS tại các huyện đã phối hợp trong năm 2019 và các huyện có kế hoạch phối hợp trong năm 2020.

3. Tổ chức, động viên đội ngũ CBVC và HS tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Chi bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022, tiến tới kỷ niệm 14 năm ngày thành lập Trường và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

4. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, công việc mới, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả; tuyên truyền, nhân rộng các tập thể tiên tiến, gương điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ giáo viên và HS, góp phần thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng hiệu quả, kịp thời và có tác dụng động viên, khuyến khích người lao động trong đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Chi bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022 và các ngày lễ lớn trong năm 2020 tiến tới chào mừng 75 năm thành lập ngành, 14 năm ngày thành lập Trường, được chia làm 2 đợt, công tác sơ kết, tổng kết thi đua gắn liền với sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết năm 2020.

Đợt 1Từ 01/01/2020 cho đến 30/6/2020.

Trọng tâm của đợt thi đua này là lập thành tích chào mừng Đại hội Chi bộ lần VI, nhiệm kỳ 2020-2022; Kỷ niệm 110 năm ngày quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2020),  89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), 135 năm ngày Quốc tế lao động 1/5; Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)

Đợt 2:Từ 01/07/2020 đến 31/12/2020

Trọng tâm của đợt thi đua lập thành tích năm chào mừng 75 năm thành lập ngành LĐTBXH (28/8/1945 – 28/8/2020) , 14 năm ngày thành lập trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh (09/11/2006-09/11/2020), kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020) và 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Với tinh thần tích cực phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, căn cứ nội dung thi đua và nhiệm vụ được giao các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh, Ban nữ công có kế hoạch và nội dung cụ thể để phát động thi đua ở từng tổ chức; động viên tập thể và cá nhân phát huy tinh thần tự giác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Thông báo liên quan