Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động thuộc đối tượng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển