Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chức năng của Nhà trường, tham mưu và giúp Nhà trường quản lý công tác tài chính, kế toán trong toàn trường theo Quy định của Điều lệ Trường đã được phê duyệt. 

Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng kế hoạch - Tài chính: 

1. Tham mưu Hiệu trưởng về chính sách học phí và các lệ phí theo Quy định của Nhà nước: định mức thu học phí, miễn giảm học phí theo quy định;

2. Tham mưu Hiệu trưởng về định mức các khoản chi trong Nhà trường theo Quy chế Chi tiêu nội bộ;

3. Tham mưu Hiệu trưởng về quản lý công tác tài chính, tài vụ, giám sát việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường, thường xuyên tham mưu Hiệu trưởng xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện Quy chế;

4. Báo cáo, quyết toán kinh phí sự nghiệp theo Quy định của Nhà nước;

5. Xây dựng kế hoạch thu - chi hàng năm đảm bảo sự phát triển và hoạt động của Nhà trường.

Thông tin liên hệ:

Kế toán trưởng: Bùi Văn Linh - ĐT: 0988 688 192.

                          Email: vanlinh199@gmail.com

ĐT phòng: 0239 3885 857. Email: kehoachtaichinhtcn@gmail.com