Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Hành chính - Tổng hợp là một trong ba phòng chức năng của Nhà trường. Phòng hiện có 5 cán bộ, viên chức làm việc, 01 đồng chí phụ trách phòng. Phòng là trung tâm thông tin, tiếp nhận thông tin chính thức của Nhà trường, phục vụ công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra của Ban giám hiệu Nhà trường. 

Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Hành chính - Tổng hợp giúp Ban giam hiệu Nhà trường quản lý công tác Hành chính, Tổng hợp, Tổ chức trong toàn trường, cụ thể:

1. Quản lý công tác hành chính: Quản lý việc chấp hành nội quy, quy chế trường của cán bộ, giáo viên, viên chức; Quản lý thông tin, hồ sơ của từng cán bộ, giáo viên, viên chức; 

2. Quản lý công tác Tổng hợp: Tổng hợp tất cả các loại báo cáo, số liệu dạy nghề, việc làm, số liệu cán bộ, giáo viên

3. Quản lý công tác Tổ chức: Tham mưu Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm, luân chuyển, hợp đồng thử việc, nâng lương, chuyển ngạch

4. Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng - Kỷ luật, Hội đồng Trường, Hội đồng tuyển dụng - xét tuyển viên chức,  

Thông tin liên hệ:
Trưởng phòng:    Nguyễn Văn Phong   ĐT:  0945 615 597.                                                             
                                 
                                Email: thutruongnghe@gmail.com
Điện thoại phòng:  0239 3885 472. Fax:  0239 3885 993
 
(thường trực tiếp nhận thông tin về trường)