Điều lệ Trường

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Điều lệ tại Quyết định số: 1889/QĐ-UBND, ngày 03/7/2012. Xin mời xem chi tiết Điều lệ TẠI ĐÂY

Thông báo liên quan