Công ty Lilama 5 xin học sinh thực tập kết hợp sản xuất

                Công ty Lilama 5 tiếp nhận học sinh thực tập kết hợp sản xuất:
                      -  Địa điếm thực tập: Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Bình Thuận
                      -  Thời gian thực tập: Từ 03 tháng trở lên.
                      - Số lượng học sinh: 25- 30 sinh viên
                      - Ngành nghề : Cơ khí ô tô, Cơ khí chế tạo, Điện, Gò, Hàn, Cắt gọt kim loại...

File đính kèm: 

Thông báo liên quan