Cơ cấu tổ chức* Hội đồng Trường và các HĐ tư vấn

- Hội đồng Trường.
- Hội đồng Khoa học và Sư phạm
- Hội đồng Tự kiểm định
- Hội đồng Tự kiểm toán
- Hội đồng thi điua - khen thưởng - kỷ luật
- Hội đồng tuyển sinh
- Hội đồng Tuyển dụng
- Hội đồng tài sản
và các Hội đồng Khác khi có yêu cầu thành lập

* Các tổ chức:

- Chi bộ đảng: Bí thư: Nguyễn Văn Đàn
- Công đoàn trường: Chủ tịch: Vương Thị Mận
- Đoàn thanh niên trường - Bí thư: Trần Tú Anh
- Hội phụ nữ - Hội trưởng: Nguyễn Thị Bích Cảnh
- Hội Cựu chiến binh - Hội trưởng: Phan Văn Hậu


Thông báo liên quan