BAN GIÁM HIỆU

 

1. HIỆU TRƯỞNG:  VƯƠNG THỊ MẬN

- Email: vuongman2013@gmail.com

- Điện thoại: 09888 16606

2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN VĂN NGỌC (PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO)

- Email: ngocckh@gmail.com

- Điện thoại: 0917 496957

3. PHÓ HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN TRỌNG ĐỨC (PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH)

- Email: trongduc10678@gmail.com

- Điện thoại: 0947 853 777


Thông báo liên quan