2017.3.15-210-TB-TrTCN Thông báo về việc làm hồ xét miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển